Projekto aprašymas

Projektas skirtas ir jo tikslas yra tobulinti ketvirtų klasių mokinių skaitymo gebėjimus. Tikslui pasiekti pasirinkta antroji projekte remiama veikla – virtualios ugdymosi aplinkos diegimas (kūrimas). Šiame kontekste veiks virtuali platforma, kurioje mokiniai galės rasti „gyvus“ tekstus, padedančius stiprėti skaitymo srityje, tobulinti teksto suvokimo įgūdžius. Kitos veiklos, tokios kaip „Virtualios realybės pamoka“ leis mokiniams atsidurti partnerio mokykloje organizuojamoje inscenizuoto teksto pamokoje ir ne tik suprasti, bet ir pajusti tekstą. Renginiai, būreliai, konsultacijos, pagalba pamokose – viskas skirta mokinių skaitymo gebėjimams tobulinti. Šalia to, mokytojai taip pat bus įtraukti – jie mokysis mokyti jaunąją kartą kitaip. Mokytojai išklausys/dirbs seminaruose apie: inovatyvų mokymą, nukreiptą į skaitymo gebėjimų tobulinimą; apie greitąjį, įtraukųjį bei kitas skaitymo strategijas, kaip jas taikyti; IKT ir virtualios ugdymosi aplinkos naudojimą, gyvo tekstų suvokimo kūrimą IT priemonėmis, pritaikymą mokiniams.


Projekto veiklos

Visų projekte vykdomų veiklų aprašymai ir susijusi medžiaga

Projekto įranga

Projekte naudojamos techninės bei programinės įrangos specifikacijos

Nuorodos

Prisijungimas prie projekto virtualios sistemos ir kitos nuorodos